Radio Shack

210 N. Main St.
Kingman, KS 67068
Phone: 620-532-2581
Fax: 620-532-5640